کیلومتر صفر مسکو روسیه

کیلومتر صفر مسکو روسیه در پایتخت کشور روسیه قرار دارد و فاصله سایر نقاط کشور را از اینجا اندازه گیری می کنند. این نقطه به شکل یک دایره و از جنس برنز ساخته شده است. برخی معتقدند که اگر سکه ای را از کنار شانه خود پرتاب کنند و بر روی این دایره بیفتد آرزوی آنها برآورده خواهد شد. کلیسای ایبریان و میدان سرخ در نزدیکی این نقطه واقع شده اند. مسافران تور روسیه نیز بازدید از این مکان را در برنامه سفر خود داشته باشند. 

 

کیلومتر صفر مسکو روسیه

تصویر کیلومتر صفر مسکو روسیه

کیلومتر صفر مسکو روسیه 

تصویر کیلومتر صفر مسکو روسیه

 کیلومتر صفر مسکو روسیه

تصویر کیلومتر صفر مسکو روسیه