میدان مانژ مسکو روسیه

میدان مانژ مسکو روسیه یکی از دیدنیهای پایتخت روسیه که در سال های 1932 تا 1938 بنا شده است. میدان سرخ مسکو توسط خیابان تورسکایا به میدان مانژ متصل می شود. موزه تاریخی مسکو، دانشگاه مسکو و باغ الکساندر در سه گوشه میدان مانژ مسکو روسیه قرار دارند. در زیر زمین قسمت مرکزی این میدان که گنبد مدور شیشه‌ای روی آن را پوشانده است، مرکز خریدی چهار طبقه به همراه یک پارکینگ وجود دارد. این گنبد ساعت جهانی نیمکره‌ ی شمالی زمین است و ساعت‌ های شهرهای بزرگ روی آن مشخص هستند. کاخ کرملین و کتابخانه‌ی ملی روسیه نیز در نزدیکی این میدان واقع شده اند. مسافران تور روسیه برای رسیدن به این میدان می توانند از سه ایستگاه مترو در نردیکی میدان استفاده کنند.  

 

میدان مانژ مسکو روسیه

تصویر میدان مانژ مسکو روسیه

 میدان مانژ مسکو روسیه

تصویر میدان مانژ مسکو روسیه

 میدان مانژ مسکو روسیه

تصویر میدان مانژ مسکو روسیه