صومعه سرگییف پوساد روسیه

صومعه سرگییف پوساد روسیه یکی از جاذبه های گردشگری روسیه که به دستور سنت سرگیوس رتاهب و در سال 1345 ساخته شده است. با اتفاق آتش سوزی صومعه در سال 1746 بخش های چوبی صومعه کاملا از بین رفت و پس از آن مورد بازسازی قرار گرفت و کمی بزرگتر شد. صومعه سرگییف پوساد روسیه از ساعت 5:00 تا 9:00 مورد بازدید عموم قرار می گیرد و باید با احترام  و با لباس مناسب وارد کلیسا شد. البته در طی روزهای تعطیل مذهبی و در روز یادبود سنت سرگیوس کلیسا جه بازدید مسافران تور روسیه دائما باز است. 

  

صومعه سرگییف پوساد روسیه

تصویر صومعه سرگییف پوساد روسیه

صومعه سرگییف پوساد روسیه 

تصویر صومعه سرگییف پوساد روسیه

 صومعه سرگییف پوساد روسیه

تصویر صومعه سرگییف پوساد روسیه